Global Utilities Services Company Limited

ดำเนินการงานจัดจ้างต่างๆ

กัสโก้ มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับดำเนินการงานจัดจ้างต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม

กัสโก้สามารถจัดหาในเรื่องของ :

  • การดำเนินงานและการจัดการในอุปกรณ์ต่างๆ
  • การบริหารจัดการในเรื่องของโรงงานบำบัดน้ำ
  • การบริหารจัดการในเรื่องของโรงงานบำบัดน้ำเสีย
  • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
  • การให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • การจัดการสินทรัพย์และการบำรุงรักษา
  •  

ประโยชน์สำหรับผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย

ต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวิเคราะห์กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้ กัสโก้ สามารถหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า

มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
กัสโก้ มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินการ ISO 14001

นวัตกรรม
กัสโก้ เข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งรวมถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

ปรับปรุงระดับการทำงาน
การจ้างผู้ดำเนินการที่มีประสบการณ์ เช่น กัสโก้ เพื่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับปรุงคุณภาพการทำงานของลูกค้า และเป็นการมอบความรับผิดชอบ ให้กับผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์

กัสโก้และคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทในเครือ พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การผลิตน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
การจัดการกระบวนการผลิตน้ำ และบำบัดน้ำเสียต่างๆที่ได้มาตรฐาน และประโยชน์สูงสุด (Optimization)
สำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิลน้ำ
การนำน้ำที่ใช้แล้ว หรือน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อการจัดการใช้น้ำที่ครบวงจร

น้ำใช้อุตสาหกรรม
กัสโก้ สามารถให้บริการทั้งคุณภาพ และปริมาณที่พอเพียงสำหรับการใช้น้ำในกระบวนการพิเศษต่างๆ

การผลิตน้ำใช้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
กัสโก้ นำเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการผลิตน้ำใช้ที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิเช่น
EDI (ระบบน้ำDemineralisation) กระบวนการกรอง และ กระบวนการ Reverse Osmosis เป็นต้น

การจัดการตะกอน
การลด ปริมาณตะกอน / ชีวมวลต่างๆ ที่มาจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย