Global Utilities Services Company Limited

ขอบเขตการบริการของ กัสโก้ ประกอบด้วย

  • การปฏิบัติการและการจัดการสินทรัพย์ในการบริการน้ำและน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
  • การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
  • การรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  • การป้องกันน้ำท่วม
  • การบริการของเสีย
  • การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า
  • การให้บริการด้านการเดินระบบและการบำรุงรักษาในการบริการสาธารณูปโภคในรูปแบบของ facilities management
  • การพัฒนาธุรกิจและการตลาด
  • การจัดการโครงการ
  • การวิจัยและการพัฒนา