Global Utilities Services Company Limited

กัสโก้ และ เจม หน่วยงานลาดกระบัง โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “GUSCO Care ปี 2”

กัสโก้ และ เจม หน่วยงานลาดกระบัง จัดกิจกรรม โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “GUSCO Care ปี 2” โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมฯ และโรงผลิตน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการนํ้าในภาคอุตสาหกรรม

ข่าวอื่นๆ