Global Utilities Services Company Limited

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

นางเกตุวลี นภาศัพท์  ประธานกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานกัสโก้ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งถวายรายงานกิจกรรมที่บริษัทได้สนับสนุนการบริหารจัดการใช้น้ำ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยการติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร พร้อมถังสำรองเก็บน้ำ  รวมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีฯ  จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ข่าวอื่นๆ