Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560”

กัสโก้  ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวอื่นๆ