Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน”

GUSCO หน่วยงานสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (สนส.)  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ คืนความสมบูรณ์สู่ชายฝั่ง” ปี 5 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายเลนและชายฝั่ง) ณ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านกระซ้าขาว ต.บางบ่อ จ.สมุทรสาคร

ข่าวอื่นๆ