Global Utilities Services Company Limited

BLUE อาสา ครั้งที่ 1

คณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Champion Team : CCT) จัดกิจกรรม BLUE อาสา ครั้งที่ 1 เชิญชวนพนักงานกัสโก้ ร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ทำถังขยะแบบแยกประเภท อุปกรณ์เครื่องเขียน เกมสำหรับเด็ก รวมถึงจัดทำและและติดตั้งเตาเผาขยะ ถังดักไขมัน และปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนวัดวิสุทธาราม  จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 59

ข่าวอื่นๆ