Global Utilities Services Company Limited

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559

“หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์”

กัสโก้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ กทม. ชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่เขตนิคมฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 โดยทำความสะอาดถนน  ทำความสะอาดคูคลอง เทน้ำ EM ขุดลอกรางระบายน้ำ  และ ปลูกต้นไม้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย การเลี้ยงไส้เดือน การทำถังดักไขมัน และการกรองน้ำ  เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ