Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2559

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โดยมีการจัดฐานกิจกรรม  เกมให้ความรู้เรื่องน้ำ  และทาสีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  และเยาวชนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ

ข่าวอื่นๆ