Global Utilities Services Company Limited

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสีย”

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสีย”  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท  โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย และขยะในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

ข่าวอื่นๆ