Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน ก.พ. 58

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ข่าวอื่นๆ