Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558"

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 โดยมีการจัดฐานกิจกรรม  และเกมให้ความรู้เรื่องน้ำ  พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  และเยาวชนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ

ข่าวอื่นๆ