Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2557

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โดยมีการจัดฐาน กิจกรรม และเกมส์ให้ความรู้เรื่องน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนแ ละเยาวชนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ

ข่าวอื่นๆ