Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน”

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายเลนและชายฝั่ง) ณ แหล่งเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตบางหญ้าแพรก - บางกระเจ้า  จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจาก สมาชิกกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน ผู้ประกอบการโรงเรียน และ ชุมชนโดยรอบนิคมฯ สมุทรสาคร

 

ข่าวอื่นๆ