Global Utilities Services Company Limited

"ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์"

GUSCO LCB & GEM RCP  ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำรีไซเคิล นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

ข่าวอื่นๆ