Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรมสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2565

กัสโก้ และเจม ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำไหว้ขอพรผู้ใหญ่ แบบเว้นระยะห่าง

ข่าวอื่นๆ