Global Utilities Services Company Limited

"โครงการ สนล. ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19" ประจำปี 2565

กัสโก้ เจม หน่วยงานลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานนิคมฯลาดกระบัง​ และผู้ประกอบการในนิคมฯ​

สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น​ เครื่องอุปโภคบริโภค​ และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับชุมชนและโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ ลาดกระบัง​ ภายใต้

"โครงการ สนล. ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19" ประจำปี 2565  

 ณ อาคารสำนักงานนิคมลาดกระบัง  ชั้น 1

ข่าวอื่นๆ