Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “ก่อสร้างฝายชะลอน้ำและบวชป่าชุมชน ปี 2557”

กัสโก้หน่วยงานลำพูน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำและบวชป่าชุมชน บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ. ลำพูน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวัง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าโดยใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นๆ