Global Utilities Services Company Limited

“นำร่องโครงการเพื่อชุมชน”

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และผู้ประกอบการในนิคมฯ  จัดโครงการนำร่องสำหรับชุมชน

ภายใต้ชื่อ "โครงการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การบำบัดน้ำเสียครัวเรือน และการจัดการแมลงพาหนะนำโรค" 

โดยนำคณะชุมชนบึงบัว เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

และร่วมมือกันดูแลคลองสาธารณะรอบนิคมฯ ณ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฟส 1/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ข่าวอื่นๆ