Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563

กัสโก้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ กทม. ทอท. ชุมชน

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563  โดยการปลูกต้นไม้ รณรงค์เรื่องการจัดการขยะที่ถูกวิธี ตามหลัก 3 R

 (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ

โดยการเทน้ำหมักชีวภาพและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข่าวอื่นๆ