Global Utilities Services Company Limited

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

กัสโก้ หน่วยงานบางปู ร่วมกับผู้ประกอบการ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

จัดกิจกรรม “ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน” โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ

ให้แก่ผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ  ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ข่าวอื่นๆ