Global Utilities Services Company Limited

ใส่ใจชุมชน พ้นภัยโควิด -19

กัสโก้ และเจม หน่วยงานลาดกระบัง ร่วมกับ ผู้ประกอบการ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

จัดกิจกรรม “โครงการนิคมฯลาดกระบัง ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจป้องกัน COVID-19”

สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยให้กับชุมชน

ณ สำนักงานนิคมฯลาดกระบัง

ข่าวอื่นๆ