Global Utilities Services Company Limited

“กัสโก้ ร่วมใจห่างไกลโควิด-19”

กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังวัดสงขลา  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง

(รพ.สต.)   ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19   พร้อมสอนทำหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับผู้ประกอบการ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และชุมชนชาวฉลุง   ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา  เมื่อเดือน มีนาคม 2563

ข่าวอื่นๆ