Global Utilities Services Company Limited

เรียนรู้เรื่องน้ำผ่านบอร์ดเกม "Water Journey"

เรียนรู้เรื่องน้ำผ่านบอร์ดเกม "Water Journey"

กัสโก้ ร่วมกับบริษัทในเครือ  SN group  (ส.นภา (ประเทศไทย) และเจม)   จัดกิจกรรมบอร์ดเกม "Water Journey"   
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย และปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์น้ำ พร้อมความสนุกสนานให้แก่น้องๆ 
 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ซอยเพชรเกษม 48

 

ข่าวอื่นๆ