Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้" ให้ความรู้ชุมชนเรื่องการบำบัดน้ำเสียครัวเรือน  การป้องกันยุงลาย  แมลง พาหะนำโรค  การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ด้วยชุด Test kit 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาโภชน์(สุนทรอุปถัมภ์) เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

ข่าวอื่นๆ