Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด

กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้" ให้ความรู้ชุมชนเรื่องการทำถังดักไขมันในครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการบำบัดน้ำทิ้งในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ข่าวอื่นๆ