Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน พ.ค. 57

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์การ และ เทศบาล เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดเดือน  พฤษภาคม  2557

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก จนท.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร

ข่าวอื่นๆ