Global Utilities Services Company Limited

5 วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช่วงหน้าฝน

DOWNLOAD
 
ขับขี่หน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัย

DOWNLOAD
 
อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน

DOWNLOAD
 
โรคฮิตหน้าร้อน

DOWNLOAD
 
การควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมา (รวมทั้งผู้รับเหมาช่วง) ก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน และก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน

DOWNLOAD
 
มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หูตึง และใครมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ

DOWNLOAD
 
ป้ายความปลอดภัยในการทำงาน

DOWNLOAD
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

DOWNLOAD
 
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

DOWNLOAD
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

DOWNLOAD
 
ความปลอดภัย ก่อนการใช้ปั้นจั่น

DOWNLOAD
 
ใช้บันใดอย่างไร ให้ปลอดภัย

DOWNLOAD
 
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ในหน่วยงาน

DOWNLOAD
 
การยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

DOWNLOAD
 
ทำงานอย่างปลอดภัยในที่อับอากาศ (Confined Space)

DOWNLOAD
 
LOCK OUT - TAG OUT ใช้อย่างไร?

DOWNLOAD
 
ทำ 6 ส. ทันที ทำให้ดี ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

DOWNLOAD
 
ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคกันดีกว่า

DOWNLOAD
 
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ PPE

DOWNLOAD
 
4 วิธีเตรียมพร้อมก่อนขับรถทางไกล ช่วงเทศกาลปีใหม่

DOWNLOAD
 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

DOWNLOAD
 
เทคนิคการขับขี่ปลอดภัย

DOWNLOAD
 
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย

DOWNLOAD
 
การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

DOWNLOAD
 
การใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอย่างปลอดภัย

DOWNLOAD
 
สาระ 6ส กิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการผลิต และผู้ปฏิบัติงาน เป็นรากฐานของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและความปลอดภัยทุกกิจกรรม

DOWNLOAD
 
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคลมแดด (Heat Stroke) และวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น

DOWNLOAD
 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เหมาะสม

DOWNLOAD
 
สาระกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

DOWNLOAD
 
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เมื่อต้องทางานกับสารเคมีอันตราย

DOWNLOAD
 
“Safety Share แบ่งปันควำมปลอดภัย แบ่งใจร่วมกัน”

DOWNLOAD