Global Utilities Services Company Limited

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : วิศวกร/ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน
คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม/ สาขาไฟฟ้า/ สาขาเครื่องกล/ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา หรือระบบสาธารณูปโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD ได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • ปฏิบัติงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว