Global Utilities Services Company Limited

นโยบายการจัดการ

ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยได้นำมาตรฐานของระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่สู่ลูกค้า และสาธารณชนได้โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติดังนี้ :-

  1. 1. ถือปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. 2. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะ รวมทั้งให้การสนับสนุน และแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Interested parties) อย่างต่อเนื่อง
  3. 3. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO45001 โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
  4. 4. จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ควบคุม แก้ไข ลดการใช้พลังงาน พร้อมป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต (Life cycle) เพื่อลดผลกระทบและปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  5. 5. พัฒนาบุคคลากรภายใน และผู้ปฎิบัติงานในนามบริษัทฯ ให้มีความตระหนัก ความรู้ความสามารถ และสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรฐานของระบบการจัดการ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรวบรวมความรู้ขององค์กร เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ ภายในองค์กร
  6. 6. ดำเนินการควบคุม ปรับปรุง และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย และความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ
  7. 7. มีระบบบริหารตามหลักธรรมภิบาล สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
  8. 8. พิจารณาดำเนินการตามปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างเหมาะสม    

(นางศศินา นภาศัพท์ )

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
3 มกราคม 2563