Global Utilities Services Company Limited

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ของกัสโก้

เป็นผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องการจัดการระบบน้ำ และบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน

พันธกิจของกัสโก้

 • • สนับสนุนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งหมดตลอดเวลา
 • • เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศ
 • • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน
 • • แสวงหาโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ
 • • สร้างผลตอบแทนสูงสุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • • มีระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายของกัสโก้

การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลยุทธ์ "6E's" : -

 • • การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
 • • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ว่าจ้างให้ได้รับความพึงพอใจ
 • • เทคนิคการบริหารจัดการสินทรัพย์
 • • การเพิ่มพูนทรัพยากรทางน้ำและน้ำเสีย
 • • การขยายโอกาสทางธุรกิจ
 • • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม