ผลงานชนะเลิศ  “นิทานภาพสิ่งแวดล้อม”

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
หัวข้อ “น้ำกับหมู่บ้านและการเกษตร”
โรงเรียนบ้านซำปะโต
สมาชิก  ได้แก่       1. ด.ญ.ณัฐติกานต์  วิลัย
                             2. ด.ญ.ศิริขวัญ  ม่วงละออ
                             3. ด.ญ.ณวิกา  วิลัย
                             4. ด.ช.พัฒนพงษ์  วิลัย
                             5. ด.ช.พนัสชัย  มาตหอม
 คุณครูที่ปรึกษา     ส.ต.ท.หญิงนิตยา  พรมอุก
                             ส.ต.อ.หญิงยุรฉัตร  บุญต่าง

13 ตุลาคม 2552
จัดโดย กัสโก้ หน่วยงานฉลุง
หัวข้อ  “น้ำกับป่าไม้”
ทีม 5 ชีวิตพิทักษ์โลกสีฟ้า โรงเรียนบ้านป่ายาง
สมาชิก  ได้แก่  1. ด.ญ.จีรภร  เจตนา
                        2. ด.ญ.เมทินี  บิลละเต๊ะ
                        3. ด.ญ.จิรัชยา  แก้วมณี
                        4. ด.ช.ภานุวิชย์  เพ็ชรเจริญ
                        5. ด.ช.ณัฐวุธ  ชูหนู
 คุณครูที่ปรึกษา   คุณครูปัทมา  จันทมณี
                           คุณครูสนอง  สุทธิชาต

7 ตุลาคม 2552
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานบางปู
หัวข้อ  “น้ำกับแหล่งน้ำธรรมชาติ”
ทีมพิบูล 4  โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สมาชิก  ได้แก่  1. ด.ญ.สุชาดา  รัตนวิมาน
                        2. ด.ญ.รวิวรรณ  เกตุแก้ว
                        3. ด.ญ.นิสา  ดลลม
                        4. ด.ญ.ณิชนันท์  เครือนอก
                        5. ด.ญ.พนิดา  สุขขำ
 คุณครูที่ปรึกษา     คุณครูสากล  บัวแย้

5 ตุลาคม 2552
จัดโดย กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
หัวข้อ  “น้ำกับบ้านหรือโรงเรียน”
ทีมร่วมพิทักษ์โลกสีเขียว  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
สมาชิก ได้แก่    1. ด.ญ.อภิญญา  ดวงแก้ว
                         2. ด.ญ.พรพิรมย์  ม่วงสุข
                         3. ด.ญ.เพ็ญนภา  บุญเส็ง
                         4. ด.ญ.ยุวนิดา  โนกันหา
                         5. ด.ช.พิษณุ  รอบรู้
 คุณครูที่ปรึกษา      คุณครูสำราญ  อิ่มพล

30 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
หัวข้อ  “น้ำกับทะเล”
ทีมรักษ์โลก รักษ์น้ำ รักชีวิต โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
สมาชิก ได้แก่   1. ด.ช.นัฏฐ์เณศ  นภิสาเตชสิทธิ์
                        2. ด.ช.มธัญญู นิ่มพริก
                        3. ด.ช.นิกร  แสนโภชน์
                        4. ด.ช.วิทยา  แอบโคกสูง
                        5. ด.ช.ณัฐภัทร  สนธาธร
 คุณครูที่ปรึกษา     คุณครูพรชัย  เชื้อชูชาต

29 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร
หัวข้อ  “น้ำกับหมู่บ้านและการเกษตร”
ทีมรวมพลัง  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
สมาชิก  ได้แก่     1. ด.ญ. บูรพา  แพงสวัสดิ์
                           2. ด.ญ. ภัทรพิศุทธิ์  สีสัน
                           3. ด.ญ. ชรินทร  ทองปลาย
                           4. ด.ญ. บุษญาภรณ์  ทรัพย์ขำ
                           5. ด.ญ.นริศรา  เหลือจ้อย
 คุณครูที่ปรึกษา       คุณครูสมบุญ  ศิริมหาสาคร

28 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานดินแดง
หัวข้อ  “บ้านกับน้ำหรือโรงเรียน”
ทีมเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนนิธิปริญญา
สมาชิก  ได้แก่  1. ด.ญ. ขัตติยา  จริตรัมย์
                        2. ด.ญ. ปิยะธิดา  พรหมพิลา
                        3. ด.ญ. ธัญวรัตน์  ผาสิกา
                        4. ด.ญ. กัญญาภรณ์  ติยะกุลพานิช
                        5. ด.ช.ดนุเดช  เมืองมา
 คุณครูที่ปรึกษา      คุณครูพเยาว์  เพ็งหน

22 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้ หน่วยงานบางพลี
หัวข้อ  “น้ำกับแหล่งน้ำธรรมชาติ”
ทีมต้นกล้า  โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
สมาชิก  ได้แก่      1. ด.ญ. ศิริพร  วัฒนภักดี
                             2. ด.ญ. สุมลทิพ  หลีกพาล
                             3. ด.ญ. อรปรียา  ใจงาม
                             4. ด.ญ. ธัญญาลักษณ์  อุดม
                             5. ด.ญ.กรองแก้ว  นาคชุ่ม
คุณครูที่ปรึกษา          คุณครูอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
                                 คุณครูชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ

22 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานลาดกระบัง
หัวข้อ  “น้ำกับบ้านหรือโรงเรียน”
ทีมกลุ่มเด็กเรียน  โรงเรียนลำพะอง
สมาชิก  ได้แก่     1. ด.ญ. นัฐมณ  สุวรรณดี
                           2. ด.ญ. สโรชา  ตาอ้ายเทือก
                           3. ด.ญ. อภิสรา  ทวีสิน
                           4. ด.ญ. ธิดาพร  ทนวนรัมย์
                           5. ด.ญ.น้ำทิพย์  คงธนบวรกุล
คุณครูที่ปรึกษา        คุณครูมาเลียม ฉ่ำบุญรอต

21 กันยายน 2552
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานลำพูน 
หัวข้อ  “น้ำกับป่าไม้”
ทีมธรรมชาติสดใส  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
สมาชิก ได้แก่         1. ด.ญ. ประภานันท์  มุดดาดุก
                              2. ด.ญ. จันทร์แรม  ดีวงค์
                              3. ด.ญ. สิรวิชญ์  ตากันธะ
                              4. ด.ญ. มณีรัตน์  วังทอง
                              5. ด.ช.จักรพงษ์  ใจแจ่ม
คุณครูที่ปรึกษา          คุณครูอัญชลี  จอมขันเงิน

17 กันยายน 2552 
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานบางชัน 
หัวข้อ  “สายน้ำ สายชีวิต ”
ทีมเทพอักษร  โรงเรียนเทพอักษร
สมาชิก  ได้แก่      1. ด.ญ. กมลลักษณ์  วรรโน
                            2. ด.ญ. นวิญา  การะเกต
                            3. ด.ญ. คุณากร  เสงี่ยมวงษ์
                            4. ด.ญ. ทรรศน์พร  แสงสุริโยทัย
                            5. ด.ญ. ชลธิชา  ดวงไชย
คุณครูที่ปรึกษา      คุณครูขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์

15 กันยายน 2552  
จัดโดย กัสโก้  หน่วยงานมาบตาพุด 
หัวข้อ  “น้ำกับทะเล”
ทีมดอกแก้ว 1  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
สมาชิก  ได้แก่     1. ด.ญ.กรรณิกา  สุวรรณมาลา
                           2. ด.ญ.ปภาดา  ฉัตรสกุลเอก
                           3. ด.ญ.ทัดดาว  เวชสุทัศน์
                           4. ด.ช.นครินทร์  ใบป้อ
                           5. ด.ช. นราธร  ใบป้อ
คุณครูที่ปรึกษา        คุณครูดวงจันทร์  เจริญสุข