Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
 
สถานที่ตั้ง : 1380 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 
พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ : 20 ไร่
 
พื้นที่รับน้ำเสีย : 28.5 ตารางกิโลเมตร
 
ครอบคลุมพื้นที่ปกครอง : เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางรัก และเขตบางคอแหลม
 
ประชากร : 580,000 คน
 
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย : ระบบท่อรวม
 
ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสียประมาณ : 51 กิโลเมตร
 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อรวบรวมน้ำเสีย : 0.15 – 2.25 เมตร
 
วิธีการสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย : Pipe Jacking, Open Cut
 
ปริมาณน้ำเสียที่ท่อรวบรวมน้ำเสียรับได้ : 5 เท่าของปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย(5 Dry Weather Flow)
 
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย : CASS (Cyclic Activated Sludge System)
 
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย : 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 


 
   
         
   

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
6 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
8 : นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี