Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 
กัสโก้ ปฎิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างให้บริหารและจัดการระบบสาธารณูปโภคตามที่ทำไว้กับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้า
ด้านการเดิน ระบบ การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาพื้นที่ และ อุปกรณ์
 
ผู้จัดการหน่วยงาน :
นายชนาพล วังกังวาน
 
สถานที่ตั้ง : เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
ที่อยู่ : 136/2 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
 
โทร :
0-2705-9445-6
 
โทรสาร :
0-2315-3336
 
อีเมล์ : guscobpl@gusco.co.th
 
จำนวนพื้นที่ : 1,004 ไร่
 
จำนวนผู้ประกอบการ : 130 โรงงาน
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย : ระบบ AS
 
ปริมาณการกำจัดน้ำเสียโดยเฉลี่ย : 8,000 ลบ.ม./วัน
 
ระบบป้องกันน้ำท่วม : สถานีสูบระบายน้ำฝนมี 7 สถานี เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำนวน 16 เครื่อง
และเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ 11 เครื่อง
 
ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด : 16,200 ลบ.ม./ ชั่วโมง
 
ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง : 266 โคม
 
 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
6 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
8 : นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี