Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ผู้จัดการโครงการ : นายพลศักดิ์ ศรีธาตุ
 
สถานที่ตั้ง : โรงบำบัดน้ำเสียท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ที่อยู่ :
999 หมู่1 ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย :

แบบ Biological Nutrient Removal (BNR) 

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 18,000 ลบ.ม./ วัน

ระบบรวบรวมน้ำเสีย   : บ่อรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 19 บ่อ 
ระบบรับน้ำเสียอากาศยาน : 1 สถานี
ระบบผลิต-จ่ายน้ำหมุนเวียนใช้ : ระบบถังกรอง ขนาด 13,000 ลบ.ม. / วัน
ระบบระบายน้ำท่าอากาศยาน : 16 ลบ.ม./ วัน
ระบบสูบจ่ายน้ำประปาและน้ำดับเพลิง : 40,000 ลบ.ม./ วัน
     
 
จากการที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้น จึงได้ทำการจัดหาหน่วยงานเอกชนเข้าบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ สนามบินสุวรรณภูมิขึ้น ซึ่งจากศักยภาพและประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค ทำให้ กัสโก้ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ควบคุมระบบน้ำดังกล่าว โดยหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 

ระบบผลิต – จ่ายน้ำหมุนเวียนใช้ระบบรับน้ำเสียจากเครื่องบิน ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบจ่ายน้ำประปาและน้ำดับเพลิง และระบบระบายน้ำสนามบิน เป็นระยะเวลา 5 ปี
 
   
   
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
6 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
8 : นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี