Global Utilities Services Company Limited

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกัสโก้ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งถวายรายงานการถวายเงินก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนและทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุน “กพด.” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดระบายสีและแผ่นภาพ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวอื่นๆ