Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน ม.ค. 58

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา  เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดเดือน มกราคม 2558

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ข่าวอื่นๆ