Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร

กัสโก้   หน่วยงานสมุทรสาคร  จัดกิจกรรม  walk  rally และ workshop  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักและเข้าใจระบบการจัดการน้ำ และระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง GUSCO  สนง.นิคมฯ  ผู้ประกอบการ ชุมชน  

และสถานศึกษาบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ณ สวนสุขภาพ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ข่าวอื่นๆ