คณะเยี่ยมชม
 
 
25-03-57
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.พ. 57
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท และมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  กุมภาพันธ์  2557
 
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักศึกษาฝึกงานจากเทศบาลมาบตาพุด
 และเจ้าหน้าที่ บจก.เอช.ซี.สตาร์ค. (ประเทศไทย)

กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเลิมพระเกียรติ
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 
 
  2 / 41