คณะเยี่ยมชม
 
 
22-02-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ม.ค. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก มหาวิทยาลัย และองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  มกราคม  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
กัสโก้ หน่วยงานบางพลี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด และ
คณะผู้ตรวจประเมินสมรรถนะหลักทางเข้าออกประเทศ
 
 
กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท Haya Water, Government of Oman
 
 
 
  14 / 41