คณะเยี่ยมชม
 
 
08-08-55
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.ค. 55
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก องค์กรและสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม  2555
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บจก. คลับ เนา ทราเวล (ชาวเกาหลีใต้), ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
 
 
 
 กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์
 
 
 
กิจการร่วมค้ากัสโก้และเจ็ม หน่วยงานจตุจักร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย
 
 
  15 / 41