คณะเยี่ยมชม
 
 
09-03-55
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.พ. 55
 

กัสโก้ต้อนรับคณะเยี่มชมจาก สำนักงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ปฏิบัติงานของกัสโก้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี ตลอดเดือน กุมภาพันธ์  2555

หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก เจ้าหน้าที่กองเครื่องจักรกล สำนักระบายน้ำ,
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
หน่วยงานลาดกระบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 
  20 / 41