หน่วยงาน

ระดับความสูง

ประตูระบายน้ำ

/สันเขื่อน (ม. รทก.)

คลอง
ระดับน้ำ (ม. รกท.)

ระดับความสูงน้ำ

ที่จะประกาศให้อพยพ

(ม. รทก.)

29 พ.ย. 54
30 พ.ย. 54
17.00 - 18.00 น. 06.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
BCN
1.90 คลองแสนแสบ
0.67
0.65

0.65

1.40
0.60
0.59
0.59
BPL
1.50 คลองสำโรง/หัวเกลือ 0.04 0.04 0.04
0.85
BPO
1.50
คลองลำสลัด
0.40
0.40
0.40
1.20
LKB
3.20
คลองบึงบัว
1.46
1.45
1.45
2.10
SMK
3.30
คลองสิบสองชั่ง
2.10
1.70
1.98
2.50
รายงานปริมาณระดับน้ำในหน่วยงานนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง
ระดับความสูงประตู
ระบายน้ำ /สันเขื่อน
(ม. รทก.)
หน่วยงานนิคมอุตสาหกรรม
ประตูระบายน้ำบางชัน สันเขื่อน
หน้าประตูระบายน้ำ หลังประตูระบายน้ำ บางพลี บางปู ลาดกระบัง สมุทรสาคร
1.90 1.90 1.18 1.50 2.20 2.80
ความสูงของระดับน้ำปัจจุบัน หน่วยงานนิคมอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2554
ประตูระบายน้ำบางชัน สันเขื่อน
เวลา หน้าประตูระบายน้ำ หลังประตูระบายน้ำ บางพลี บางปู ลาดกระบัง สมุทรสาคร
06:00 น. - 08:00 น. 0.65 0.59 0.04 0.40 1.45 1.70
12:00 น. - 13:00 น. 0.65 0.59 0.04 0.40 1.45 1.98
17:00 น. - 18:00 น.